Main Menu

Gary Duke #61654

Gary Duke #61654


Ratings Detail

North Charlotte Regional Park - CCO Short Pads; 18 holes; Par 54; 5,083 ft.
TDTM8 - Blue Course; 18 holes; Par 61; 8,247 ft.
TDTM8 - Blue Course; 18 holes; Par 61; 8,247 ft.
Wildhorse Golf Club - Morning - Infinite; 18 holes; Par 58; 7,050 ft.
Wildhorse Golf Club - Morning - Innova; 18 holes; Par 61; 8,670 ft.
Wildhorse Golf Club - Morning - Infinite; 18 holes; Par 58; 7,050 ft.
Wildhorse Golf Club - Morning - Factory; 18 holes; Par 62; 9,069 ft.
Tortoise Run Disc Golf Course - day 1, long tees, par 54; 18 holes; Par 54; 6,048 ft.
Tortoise Run Disc Golf Course - day 2, short pads; 18 holes; Par 54; 5,454 ft.
Tortoise Run Disc Golf Course - day 1, short pads; 18 holes; Par 54; 4,629 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - Long pads; 18 holes; Par 54; 4,942 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - Long pads; 18 holes; Par 54; 4,942 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - Long pads; 18 holes; Par 54; 4,942 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - Longs; 18 holes; Par 54; 4,942 ft.
Cliff Stephens Park - Am saturday longs; 21 holes; Par 64; 7,459 ft.
Cliff Stephens Park - Am saturday shorts; 21 holes; Par 64; 5,618 ft.
Cliff Stephens Park - Am sunday longs; 21 holes; Par 64; 7,117 ft.
Picnic Island Disc Golf - Picnic no hole 1 shorts; 17 holes; Par 57; 4,912 ft.
Picnic Island Disc Golf - Picnic Orange Tees (short) Rd2; 18 holes; Par 60; 5,047 ft.
Picnic Island Disc Golf - Picnic Blue Tees (long); 18 holes; Par 60; 6,333 ft.
Red Tees; 18 holes; Par 56; 4,500 ft.
Blue Tees; 18 holes; Par 56; 5,984 ft.
Red Tees; 18 holes; Par 56; 4,500 ft.
Blue Tees; 18 holes; Par 56; 5,984 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Original - Original Long Pads; 18 holes; Par 55; 5,841 ft.
Barnett Park - Parkside - Parkside Blue Pads; 18 holes; Par 56; 6,877 ft.
Bill Frederick Park; T2-The Turkeynator - T-2 Long Pads; 18 holes; Par 60; 6,964 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Woods - Woods Long Pads; 18 holes; Par 55; 4,632 ft.
Sunset Ridge Disc Golf Course - Chainstars R2; 18 holes; Par 56; 5,580 ft.
Sunset Ridge Disc Golf Course - Chainstars R1; 18 holes; Par 56; 5,660 ft.
Floral Park - Blue Pad 24 hole layout; 24 holes; Par 74; 7,812 ft.
Floral Park - Blue Pad 24 hole layout; 24 holes; Par 74; 7,812 ft.
Gran Canyon - Blue Course; 18 holes; Par 62; 8,155 ft.
Gran Canyon - Blue Course; 18 holes; Par 62; 8,155 ft.
Tortoise Run Disc Golf Course - Blue Day 1; 18 holes; Par 54; 6,151 ft.
Tortoise Run Disc Golf Course - Red Pads Day 1; 18 holes; Par 54; 4,676 ft.
Tortoise Run Disc Golf Course - Blue Day 2; 18 holes; Par 54; 6,432 ft.
Floral Park - FP Blue Tees; 20 holes; Par 62; 6,608 ft.
The Quarry Golf Course - Q Blue Tees; 20 holes; Par 62; 6,555 ft.
The Quarry Golf Course - Q Blue Tees; 20 holes; Par 62; 6,555 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - long day 1; 18 holes; Par 54; 5,157 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - long day 2; 18 holes; Par 54; 5,200 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - long day 2; 18 holes; Par 54; 5,200 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - long day 1; 18 holes; Par 54; 5,157 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - Longs Red ; 18 holes; Par 54; 5,185 ft.
River City Nature Park - Alpha - Alpha Long Pads; 18 holes; Par 61; 6,995 ft.
River City Nature Park - Barwick - Barwick Long Pads; 18 holes; Par 55; 5,610 ft.
River City Nature Park - Alpha - Alpha Long Pads; 18 holes; Par 61; 6,995 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Woods - (F) Woods Long Pads; 18 holes; Par 55; 4,663 ft.
Bill Frederick Park; T2-The Turkeynator - (D) T-2 Long Pads; 18 holes; Par 60; 6,987 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Original - (B) Original Long Pads; 18 holes; Par 55; 5,841 ft.
Bill Frederick Park; T2-The Turkeynator - (D) T-2 Long Pads; 18 holes; Par 60; 6,987 ft.
Barnett Park - North - (H) North Long Pads; 18 holes; Par 55; 6,434 ft.
Tuscawilla Park - A Pad Sun; 20 holes; Par 60; 6,491 ft.
Tuscawilla Park - A Pad Sun; 20 holes; Par 60; 6,491 ft.
Tuscawilla Park - A Pad Sat; 20 holes; Par 60; 6,346 ft.
Tuscawilla Park - B Pad Sat; 20 holes; Par 60; 5,229 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Original - (B) Original Long Pads; 18 holes; Par 55; 5,841 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Woods - (F) Woods Long Pads; 18 holes; Par 55; 4,672 ft.
Bill Frederick Park; T2-The Turkeynator - (D) T2 Long Pads; 18 holes; Par 60; 7,045 ft.
Floral Park - Blue Pad (Long); 20 holes; Par 62; 6,558 ft.
Floral Park - Blue Pad (Long); 20 holes; Par 62; 6,558 ft.
Blue Tees; 18 holes; Par 61; 8,150 ft.
Blue Tees; 18 holes; Par 61; 8,150 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - Maximo NOSOP Long; 18 holes; Par 54; 5,134 ft.
Tocobaga Disc Golf Course - Layout C; 18 holes; Par 54
Tocobaga Disc Golf Course - Layout A; 18 holes; Par 54
Tocobaga Disc Golf Course - Layout A; 18 holes; Par 54
Tocobaga Disc Golf Course - Layout C; 18 holes; Par 54
Lincoln Avenue Park West Disc Golf Course - Red Pads; 18 holes; Par 64; 7,000 ft.
Lincoln Avenue Park West Disc Golf Course - Red Pads; 18 holes; Par 64; 7,000 ft.
Lincoln Avenue Park West Disc Golf Course - Red Pads; 18 holes; Par 64; 7,000 ft.
Northside Park - Northside Long Pads A; 20 holes; Par 60; 6,674 ft.
Jonesville Park - Long Pads B; 20 holes; Par 60; 5,912 ft.
Jonesville Park - Long Pads A; 20 holes; Par 60; 6,163 ft.
Northside Park - Noethside Long Pads B; 20 holes; Par 60; 6,748 ft.
Lake Hiawatha Preserve Blue Pads; 20 holes; Par 70; 9,148 ft.
LAKE HIAWATHA PRESERVE RED PADS; 20 holes; Par 70; 8,081 ft.
Floral Park - Blue tees; 20 holes; Par 62; 6,558 ft.
Floral Park - Blue tees; 20 holes; Par 62; 6,558 ft.
Floral Park - Red tees; 20 holes; Par 62; 4,827 ft.
Bill Frederick Park; T2-The Turkeynator - (C) BFP T2 Red Pads; 18 holes; Par 60; 5,179 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Original - (A) BFP Original White Pads; 18 holes; Par 55; 5,194 ft.
Barnett Park - Parkside - (G) GBP Parkside White Pads; 18 holes; Par 56; 5,924 ft.
Barnett Park - Parkside - (G) GBP Parkside White Pads; 18 holes; Par 56; 5,924 ft.
Bill Frederick Park at Turkey Lake: The Original - (A) BFP Original White Pads; 18 holes; Par 55; 5,194 ft.
Tuscawilla Park - Sunday A Pad; 20 holes; Par 60; 6,619 ft.
Tuscawilla Park - Sunday B Pad; 20 holes; Par 60; 5,540 ft.
Tuscawilla Park - Saturday A Pad; 20 holes; Par 60; 6,476 ft.
Tuscawilla Park - Saturday B Pad; 20 holes; Par 60; 5,362 ft.
Long Tees - Sun; 18 holes; Par 54
Long Tees - Sat; 18 holes; Par 54
Short Tees - Sat; 18 holes; Par 54
Hidden Waters Preserve ; 18 holes; Par 62
Hidden Waters Preserve ; 18 holes; Par 62
Red Tees; 18 holes; Par 60
Red Tees; 18 holes; Par 60
Maximo Long; 18 holes; Par 54
Cliff Long; 18 holes; Par 54
Cliff Long; 18 holes; Par 54
Maximo Long; 18 holes; Par 54
(A) Parkside Short Pads; 18 holes; Par 55
(C) North Short Pads; 18 holes; Par 56
(C) North Short Pads; 18 holes; Par 56
(A) Parkside Short Pads; 18 holes; Par 55
Lake Hiawatha Preserve - Long; 18 holes; Par 64
Lake Hiawatha Preserve - Long; 18 holes; Par 64
Mag Red - A; 18 holes; Par 62
Mag Red - A; 18 holes; Par 62
Mag Red - B; 18 holes; Par 62
long; 18 holes; Par 54
long; 18 holes; Par 54
long; 18 holes; Par 54
long; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
NS - L - A; 20 holes; Par 60
NS - S - B; 20 holes; Par 60
JV - L - A; 20 holes; Par 60
JV - S - B; 20 holes; Par 60
Barwick Saturday; 18 holes; Par 55
ALpha Long Saturday; 18 holes; Par 58
Barwick Sunday; 18 holes; Par 56
Mike & Molly's Disc Golf Farm; 21 holes; Par 66
Lake Hiawatha Preserve - Short; 18 holes; Par 64
Lake Hiawatha Preserve - Short; 18 holes; Par 64
Woodberry 2.0 Long pads; 18 holes; Par 64
Lake Hiawatha Preserve - Long; 18 holes; Par 64
(A) BFP T1 White Tees; 18 holes; Par 55
(F) GBP Parkside Short Tees; 18 holes; Par 55
(H) GBP North Short Tees; 18 holes; Par 54
(A) BFP T1 White Tees; 18 holes; Par 55
(C) BFP T2 Red Tees; 18 holes; Par 60
Woodberry 2.0 Long pads; 18 holes; Par 64
greenside long; 18 holes; Par 60
waters edge long; 18 holes; Par 61
waters edge short; 18 holes; Par 61
greenside short; 18 holes; Par 60
Lake Hiawatha Preserve; 18 holes; Par 64
Mike & Molly's Disc Golf Farm; 19 holes; Par 60
Woodberry; 18 holes; Par 60
Mike & Mollys Disc Golf Farm; 19 holes; Par 60
Mike & Molly's Disc Golf Farm; 19 holes; Par 60
Woodberry; 18 holes; Par 60
(A) T1 White Pads; 18 holes; Par 55
(C) T2 Red Pads; 18 holes; Par 59
(C) T2 Red Pads; 18 holes; Par 59
(A) T1 White Pads; 18 holes; Par 55
Am Weekend Short Pads; 25 holes; Par 75
Am Weekend Short Pads; 25 holes; Par 75
Am Weekend Long Pads; 25 holes; Par 75
Red Tees; 18 holes; Par 60
Red Tees; 18 holes; Par 60
(A) Parkside Short Pads Long Pins; 18 holes; Par 56
(A) Parkside Short Pads Long Pins; 18 holes; Par 56
(C) North Short Pads Long Pins; 18 holes; Par 56
(C) North Short Pads Long Pins; 18 holes; Par 56
Default Layout; 14 holes; Par 44
Maggie Red A; 18 holes; Par 62
Meadow; 18 holes; Par 54
Meadow; 18 holes; Par 54
red; 21 holes; Par 63
red; 21 holes; Par 63
blue; 21 holes; Par 63
Woodberry Long; 18 holes; Par 64
Woodberry Long; 18 holes; Par 64
Jonesville Park Pin A Long Pad; 20 holes; Par 60
Jonesville Park Pin B Short Pad; 20 holes; Par 60
Northside Park Pin A Long Pad; 20 holes; Par 60
Northside Park Pin B Short Pad; 20 holes; Par 60
Barwick; 18 holes; Par 58
Alpha Long; 18 holes; Par 60
Barwick; 18 holes; Par 58
Blue Tees; 19 holes; Par 60
Red Tees; 19 holes; Par 60
Default Layout; 24 holes; Par 72
Default Layout; 24 holes; Par 72
Default Layout; 24 holes; Par 72
Default Layout; 24 holes; Par 72
pine oaks disc golf; 24 holes; Par 85
Default Layout; 24 holes; Par 72
red pads rnd2; 24 holes; Par 74
Red Pads rnd3; 24 holes; Par 75
Red Pads rnd1; 24 holes; Par 73
White Tees; 24 holes; Par 85
Red Tees; 24 holes; Par 85
Medard Park Permanent Tees; 18 holes; Par 54
Medard Park Mixed Permanent and Temp Tees; 18 holes; Par 54
Payne Park RED; 13 holes; Par 39
Payne Park BLUE; 13 holes; Par 39
Payne Park BLUE; 13 holes; Par 39
Red Tees; 18 holes; Par 61
Red Tees; 18 holes; Par 61
Round 1 Red Tees; 20 holes; Par 60
Round 2 Blue Tees; 20 holes; Par 60
Northside Long Pad A Pin; 20 holes; Par 60
Northside Short Pad B Pin; 20 holes; Par 60
Jonesville Long Pad A Pin; 20 holes; Par 60
Jonesville Short Pad B Pin; 20 holes; Par 60
Saturday Short; 24 holes; Par 72
Saturday Short; 24 holes; Par 72
Sunday Long; 24 holes; Par 72
LONG PADS; 24 holes; Par 72
LONG PADS; 24 holes; Par 72
LONG PADS; 24 holes; Par 72
LONG PADS A; 24 holes; Par 72
LONG PADS A; 24 holes; Par 72
SHORT PADS B; 24 holes; Par 72
Red Tees; 20 holes; Par 62
Blue Tees; 20 holes; Par 62
Blue Tees; 20 holes; Par 62
Greenway Long Tees; 24 holes; Par 72
Greenway Short Tees; 24 holes; Par 72
Pine Oaks White Tees; 24 holes; Par 85
Greenside Short; 18 holes; Par 58
Greenside Short; 18 holes; Par 58
Water's Edge Short; 18 holes; Par 56
Water's Edge Short; 18 holes; Par 56
Northside DGC A pins SHORT; 20 holes; Par 60
Greenway Short; 24 holes; Par 72
Northside DGC B pins; 20 holes; Par 60
Long; 25 holes; Par 75
Long; 25 holes; Par 75
Long; 25 holes; Par 75
Blue Rd 3; 24 holes; Par 76
Blue Rd 1; 24 holes; Par 72
Red Rd 2; 24 holes; Par 73
Water Tower Long Tees; 18 holes; Par 54
Lakeview Blue Tees; 18 holes; Par 54
Payne Blue Tees; 18 holes; Par 54
Long Pads; 21 holes; Par 63
Long Pads; 21 holes; Par 63
Long Pads; 21 holes; Par 63
North Course Long; 18 holes; Par 54
Parkside Long; 18 holes; Par 54
Parkside Long; 18 holes; Par 54
North Course Long; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Red Tees; 18 holes; Par 62
Red Tees; 18 holes; Par 62
Northside DGC B pins; 20 holes; Par 60
Jonesville DGC A pins; 20 holes; Par 60
Jonesville DGC B pins; 20 holes; Par 60
Northside DGC A pins; 20 holes; Par 60
short pad layout; 24 holes; Par 72
long pad layout; 24 holes; Par 72
long pad layout; 24 holes; Par 72
Blue Tees; 20 holes; Par 62
Red Tees; 20 holes; Par 62
Blue Tees; 20 holes; Par 62
TournamentTierDateRoundScoreRatingEvaluatedIncluded
2020 Charlotte County Open Driven by INNOVAC3-Oct-2020156920YesYes
Discraft presents Sun King's Throw Down the Mountain VIII (Weekend 2)B14-Mar to 15-Mar-2020174882YesYes
Discraft presents Sun King's Throw Down the Mountain VIII (Weekend 2)B14-Mar to 15-Mar-2020271906YesYes
Las Vegas Challenge presented by Innova Champion DiscsA20-Feb to 23-Feb-2020259940YesYes
Las Vegas Challenge presented by Innova Champion DiscsA20-Feb to 23-Feb-2020371903YesYes
Las Vegas Challenge presented by Innova Champion DiscsA20-Feb to 23-Feb-2020Finals61921YesYes
Las Vegas Challenge presented by Innova Champion DiscsA20-Feb to 23-Feb-2020168921YesYes
19th Annual Southwest Florida OpenB25-Jan to 26-Jan-2020260913YesYes
19th Annual Southwest Florida OpenB25-Jan to 26-Jan-2020352950YesYes
19th Annual Southwest Florida OpenB25-Jan to 26-Jan-2020149956YesYes
2020 Tocobaga GamesC/B4-Jan to 5-Jan-2020160899YesYes
2020 Tocobaga GamesC/B4-Jan to 5-Jan-2020261889YesYes
2020 Tocobaga GamesC/B4-Jan to 5-Jan-2020353970YesYes
2020 Tocobaga Games Flex Start Friday presented Latitude 64C3-Jan-2020153947YesYes
2019 Moccasin Lake Open AM weekendB2-Nov to 3-Nov-2019160980YesYes
2019 Moccasin Lake Open AM weekendB2-Nov to 3-Nov-2019263884YesYes
2019 Moccasin Lake Open AM weekendB2-Nov to 3-Nov-2019369911YesYes
The Tampa Area Charity OpenC/B19-Oct to 20-Oct-2019164849YesNo
The Tampa Area Charity OpenC/B19-Oct to 20-Oct-2019258937YesYes
The Tampa Area Charity OpenC/B19-Oct to 20-Oct-2019359948YesYes
Sun King presents Flying On The Fairways - Day 2C29-Sep-2019152895NoNo
Sun King presents Flying On The Fairways - Day 2C29-Sep-2019258877NoNo
Sun King presents Flying On The FairwaysC28-Sep-2019151894NoNo
Sun King presents Flying On The FairwaysC28-Sep-2019256904NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA31-Aug to 2-Sep-2019259915NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA31-Aug to 2-Sep-2019364884NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA31-Aug to 2-Sep-2019464941NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA31-Aug to 2-Sep-2019159901NoNo
Sun King/Millennium present Independence Day Clash VIC6-Jul-2019249991NoNo
Sun King/Millennium present Independence Day Clash VIC6-Jul-2019151967NoNo
2019 Floral Fling Powered by ProdigyB31-Mar-2019273909NoNo
2019 Floral Fling Powered by ProdigyB31-Mar-2019171926NoNo
Discraft presents Sun King's Throw Down The Mountain VII (Weekend 2)B16-Mar to 17-Mar-2019169926NoNo
Discraft presents Sun King's Throw Down The Mountain VII (Weekend 2)B16-Mar to 17-Mar-2019267942NoNo
18th Annual Southwest Florida Open presented by Sun KingB26-Jan to 27-Jan-2019153978NoNo
18th Annual Southwest Florida Open presented by Sun KingB26-Jan to 27-Jan-2019252908NoNo
18th Annual Southwest Florida Open presented by Sun KingB26-Jan to 27-Jan-2019356983NoNo
Disc Golf 1 presents Winter Wonderland Amateur Showcase Hosted By Sun King DiscsB19-Jan to 20-Jan-2019360955NoNo
Disc Golf 1 presents Winter Wonderland Amateur Showcase Hosted By Sun King DiscsB19-Jan to 20-Jan-2019157946NoNo
Disc Golf 1 presents Winter Wonderland Amateur Showcase Hosted By Sun King DiscsB19-Jan to 20-Jan-2019254978NoNo
Tocobaga GamesC/B5-Jan to 6-Jan-2019263859NoNo
Tocobaga GamesC/B5-Jan to 6-Jan-2019353952NoNo
Tocobaga GamesC/B5-Jan to 6-Jan-2019452963NoNo
Tocobaga GamesC/B5-Jan to 6-Jan-2019156932NoNo
Tocobaga Games Flex Friday C Tier presented by Latitude 64C4-Jan-2019160891NoNo
2018 Florida Disc Golf ChampionshipB29-Dec to 30-Dec-2018170845NoNo
2018 Florida Disc Golf ChampionshipB29-Dec to 30-Dec-2018262870NoNo
2018 Florida Disc Golf ChampionshipB29-Dec to 30-Dec-2018359948NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA1-Sep to 3-Sep-2018456920NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA1-Sep to 3-Sep-2018Finals63947NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA1-Sep to 3-Sep-2018151980NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA1-Sep to 3-Sep-2018261964NoNo
Southeastern Amateur Championships presented by Orlando Disc GolfA1-Sep to 3-Sep-2018359931NoNo
21st Annual Daytona Open Driven by Innova Pesented by Disc Golf CenterB14-Jul to 15-Jul-2018359958NoNo
21st Annual Daytona Open Driven by Innova Pesented by Disc Golf CenterB14-Jul to 15-Jul-2018458968NoNo
21st Annual Daytona Open Driven by Innova Pesented by Disc Golf CenterB14-Jul to 15-Jul-2018158935NoNo
21st Annual Daytona Open Driven by Innova Pesented by Disc Golf CenterB14-Jul to 15-Jul-2018256912NoNo
2018 Orlando Open Driven by InnovaB5-May to 6-May-2018158918NoNo
2018 Orlando Open Driven by InnovaB5-May to 6-May-2018264864NoNo
2018 Orlando Open Driven by InnovaB5-May to 6-May-2018364957NoNo
2018 Floral Park No Fooling Fling Presented by Innova Champion DiscsC14-Apr-2018158945NoNo
2018 Floral Park No Fooling Fling Presented by Innova Champion DiscsC14-Apr-2018261914NoNo
Discraft presents Sun King's Throw Down the Mountain VI (Weekend 2)A/B23-Mar to 25-Mar-2018264948NoNo
Discraft presents Sun King's Throw Down the Mountain VI (Weekend 2)A/B23-Mar to 25-Mar-2018167923NoNo
2nd Annual North - South Pinellas ChampionshipC/B17-Feb to 18-Feb-2018159886NoNo
Tocobaga GamesC6-Jan to 7-Jan-2018454965NoNo
Tocobaga GamesC6-Jan to 7-Jan-2018157944NoNo
Tocobaga GamesC6-Jan to 7-Jan-2018262874NoNo
Tocobaga GamesC6-Jan to 7-Jan-2018360906NoNo
2017 Florida Disc Golf Championship presented by DiscGolfCenter.comB30-Dec to 31-Dec-2017158964NoNo
2017 Florida Disc Golf Championship presented by DiscGolfCenter.comB30-Dec to 31-Dec-2017257973NoNo
2017 Florida Disc Golf Championship presented by DiscGolfCenter.comB30-Dec to 31-Dec-2017363918NoNo
6th Annual Chain Hawk Open - AmsB2-Dec to 3-Dec-2017463881NoNo
6th Annual Chain Hawk Open - AmsB2-Dec to 3-Dec-2017157967NoNo
6th Annual Chain Hawk Open - AmsB2-Dec to 3-Dec-2017263919NoNo
6th Annual Chain Hawk Open - AmsB2-Dec to 3-Dec-2017365887NoNo
2017 Lake County Clash presented by DiscGolfCenter.comC/B18-Nov-2017177899NoNo
2017 Lake County Clash presented by DiscGolfCenter.comC/B18-Nov-2017264968NoNo
2017 Nature Coast LuauB14-Oct to 15-Oct-2017361916NoNo
2017 Nature Coast LuauB14-Oct to 15-Oct-2017160926NoNo
2017 Nature Coast LuauB14-Oct to 15-Oct-2017256896NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA2-Sep to 4-Sep-2017456905NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA2-Sep to 4-Sep-2017Finals56895NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA2-Sep to 4-Sep-2017154945NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA2-Sep to 4-Sep-2017256916NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA2-Sep to 4-Sep-2017350957NoNo
20th Annual Daytona OpenB8-Jul to 9-Jul-20173541001NoNo
20th Annual Daytona OpenB8-Jul to 9-Jul-2017461891NoNo
20th Annual Daytona OpenB8-Jul to 9-Jul-2017163886NoNo
20th Annual Daytona OpenB8-Jul to 9-Jul-2017261851NoNo
Sun King/TPDGC present 2017 Sand Slug SlingerB3-Jun to 4-Jun-2017366853NoNo
Sun King/TPDGC present 2017 Sand Slug SlingerB3-Jun to 4-Jun-2017159885NoNo
Sun King/TPDGC present 2017 Sand Slug SlingerB3-Jun to 4-Jun-2017251941NoNo
2017 Lake County April MonthlyC15-Apr-2017167894NoNo
2017 Lake County April MonthlyC15-Apr-2017262938NoNo
Discraft presents Sun King's Throw Down the Mountain V Weekend 1B11-Mar to 12-Mar-2017158921NoNo
Discraft presents Sun King's Throw Down the Mountain V Weekend 1B11-Mar to 12-Mar-2017256941NoNo
The Inaugural North - South Pinellas Championship (NOSOP)B25-Feb to 26-Feb-2017254947NoNo
The Inaugural North - South Pinellas Championship (NOSOP)B25-Feb to 26-Feb-2017357912NoNo
The Inaugural North - South Pinellas Championship (NOSOP)B25-Feb to 26-Feb-2017461868NoNo
The Inaugural North - South Pinellas Championship (NOSOP)B25-Feb to 26-Feb-2017157915NoNo
Barnett Park Championships Driven by InnovaB11-Feb to 12-Feb-2017354911NoNo
Barnett Park Championships Driven by InnovaB11-Feb to 12-Feb-2017456930NoNo
Barnett Park Championships Driven by InnovaB11-Feb to 12-Feb-2017159898NoNo
Barnett Park Championships Driven by InnovaB11-Feb to 12-Feb-2017255899NoNo
2016 Florida Disc Golf Amateur Championship Invitational sponsored by DiscGolfCenter.comB21-Jan-2017167929NoNo
2016 Florida Disc Golf Amateur Championship Invitational sponsored by DiscGolfCenter.comB21-Jan-2017273880NoNo
Suwannee Open - AmB14-Jan to 15-Jan-2017162848NoNo
Suwannee Open - AmB14-Jan to 15-Jan-2017253948NoNo
Suwannee Open - AmB14-Jan to 15-Jan-2017357930NoNo
2017 Tocobaga GamesC7-Jan to 8-Jan-2017266863NoNo
2017 Tocobaga GamesC7-Jan to 8-Jan-2017362901NoNo
2017 Tocobaga GamesC7-Jan to 8-Jan-2017459931NoNo
2017 Tocobaga GamesC7-Jan to 8-Jan-2017156959NoNo
South of 64 Series Tocobaga Games Flex Friday Spectacular presented by Latitude 64C6-Jan-2017156918NoNo
5th Annual Chain Hawk Open - AmsB3-Dec to 4-Dec-2016363906NoNo
5th Annual Chain Hawk Open - AmsB3-Dec to 4-Dec-2016451969NoNo
5th Annual Chain Hawk Open - AmsB3-Dec to 4-Dec-2016163901NoNo
5th Annual Chain Hawk Open - AmsB3-Dec to 4-Dec-2016256899NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB26-Nov to 27-Nov-2016159879NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB26-Nov to 27-Nov-2016257946NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB26-Nov to 27-Nov-2016365854NoNo
2016 Lake County Monthly - November - Mike & Molly's Disc Golf FarmC19-Nov-2016166948NoNo
2016 Lake County ClashC/B8-Oct to 9-Oct-2016167912NoNo
2016 Lake County ClashC/B8-Oct to 9-Oct-2016267912NoNo
2016 Lake County ClashC/B8-Oct to 9-Oct-2016360976NoNo
2016 Lake County Monthly Point Series #2 - Lake Hiawatha PreserveC17-Sep-2016163956NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA3-Sep to 5-Sep-2016256888NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA3-Sep to 5-Sep-2016353906NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA3-Sep to 5-Sep-2016459890NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA3-Sep to 5-Sep-2016Finals48961NoNo
Southeastern Amateur Championship presented by Orlando Disc GolfA3-Sep to 5-Sep-2016156912NoNo
2016 Lake County Monthly Point Series #1 - Woodberry 2.0C20-Aug-2016165929NoNo
19th Annual Daytona Open @ The Club at Pelican BayB9-Jul to 10-Jul-2016159938NoNo
19th Annual Daytona Open @ The Club at Pelican BayB9-Jul to 10-Jul-2016263916NoNo
19th Annual Daytona Open @ The Club at Pelican BayB9-Jul to 10-Jul-2016358940NoNo
19th Annual Daytona Open @ The Club at Pelican BayB9-Jul to 10-Jul-2016461908NoNo
Lake County Trailblazer driven by Innova Disc Golf + WGEB14-May to 15-May-2016369902NoNo
Lake County Trailblazer driven by Innova Disc Golf + WGEB14-May to 15-May-2016160951NoNo
Lake County Trailblazer driven by Innova Disc Golf + WGEB14-May to 15-May-2016281805NoNo
Trailblazer Friday One Round Challenge @ Mike & Molly's Disc Golf FarmC13-May-2016161926NoNo
Trailblazer Thursday One Round Challenge @ Mike & Molly's Disc Golf FarmC12-May-2016162917NoNo
Trailblazer Thursday One Round Challenge @ WoodberryC12-May-2016174851NoNo
2016 Orlando Open Presented by INNOVAB7-May to 8-May-2016154911NoNo
2016 Orlando Open Presented by INNOVAB7-May to 8-May-2016261869NoNo
2016 Orlando Open Presented by INNOVAB7-May to 8-May-2016357912NoNo
2016 Orlando Open Presented by INNOVAB7-May to 8-May-2016463804NoNo
Tampa Bay Disc Sports Club Presents The 2016 Fun n Sun (Am Weekend)B23-Apr to 24-Apr-2016178875NoNo
Tampa Bay Disc Sports Club Presents The 2016 Fun n Sun (Am Weekend)B23-Apr to 24-Apr-2016275901NoNo
Tampa Bay Disc Sports Club Presents The 2016 Fun n Sun (Am Weekend)B23-Apr to 24-Apr-2016375947NoNo
Sun King/Discraft present Throw Down The Mountain IV (Weekend 1)B12-Mar to 13-Mar-2016159893NoNo
Sun King/Discraft present Throw Down The Mountain IV (Weekend 1)B12-Mar to 13-Mar-2016255936NoNo
Barnett Park Championships presented by Orlando Disc GolfB20-Feb to 21-Feb-2016454917NoNo
Barnett Park Championships presented by Orlando Disc GolfB20-Feb to 21-Feb-2016156894NoNo
Barnett Park Championships presented by Orlando Disc GolfB20-Feb to 21-Feb-2016262870NoNo
Barnett Park Championships presented by Orlando Disc GolfB20-Feb to 21-Feb-2016356932NoNo
Sun King/Innova present Rich Stine Memorial EventC14-Feb-2016149878NoNo
The Suwannee Open Presented by SpringfestB30-Jan to 31-Jan-2016258895NoNo
The Suwannee Open Presented by SpringfestB30-Jan to 31-Jan-2016352923NoNo
The Suwannee Open Presented by SpringfestB30-Jan to 31-Jan-2016151936NoNo
15 Annual SWFL OpenB23-Jan to 24-Jan-2016167924NoNo
15 Annual SWFL OpenB23-Jan to 24-Jan-2016269907NoNo
15 Annual SWFL OpenB23-Jan to 24-Jan-2016376891NoNo
Lake County Winter Classic presented by Vibram, Innova, Discraft and DiscGolfCenter.comB3-Jan-2016265950NoNo
Lake County Winter Classic presented by Vibram, Innova, Discraft and DiscGolfCenter.comB3-Jan-2016166942NoNo
4th Annual Chain Hawk OpenB5-Dec to 6-Dec-2015162933NoNo
4th Annual Chain Hawk OpenB5-Dec to 6-Dec-2015258873NoNo
4th Annual Chain Hawk OpenB5-Dec to 6-Dec-2015360926NoNo
4th Annual Chain Hawk OpenB5-Dec to 6-Dec-2015453948NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB28-Nov to 29-Nov-2015165858NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB28-Nov to 29-Nov-2015269843NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB28-Nov to 29-Nov-2015361898NoNo
Sun King presents Mini-Canyon MatineeC21-Nov-2015162879NoNo
Sun King presents Mini-Canyon MatineeC21-Nov-2015251930NoNo
Kastaplast Coachman ClassicB7-Nov to 8-Nov-2015374870NoNo
Kastaplast Coachman ClassicB7-Nov to 8-Nov-2015175860NoNo
Kastaplast Coachman ClassicB7-Nov to 8-Nov-2015269868NoNo
Silver Springs ShootoutC24-Oct to 25-Oct-2015274872NoNo
Silver Springs ShootoutC24-Oct to 25-Oct-2015381916NoNo
Silver Springs ShootoutC24-Oct to 25-Oct-2015173906NoNo
Jacksonville Open - Ams presented by Prodigy DiscsB11-Apr to 12-Apr-2015278842NoNo
Jacksonville Open - Ams presented by Prodigy DiscsB11-Apr to 12-Apr-2015376912NoNo
Jacksonville Open - Ams presented by Prodigy DiscsB11-Apr to 12-Apr-2015172886NoNo
Sun King/Latitude 64 presents Sunshine State ShootoutA6-Mar to 8-Mar-2015187884NoNo
Sun King/Latitude 64 presents Sunshine State ShootoutA6-Mar to 8-Mar-2015270951NoNo
Gulf Coast Open - Fundraiser Stop #2 - Medard ParkC22-Feb-2015158925NoNo
Gulf Coast Open - Fundraiser Stop #2 - Medard ParkC22-Feb-2015258925NoNo
Gulf Coast Open - Fundraiser Stop #1 - Payne ParkC21-Feb-2015138863NoNo
Gulf Coast Open - Fundraiser Stop #1 - Payne ParkC21-Feb-2015244831NoNo
Gulf Coast Open - Fundraiser Stop #1 - Payne ParkC21-Feb-2015342864NoNo
Sun King presents Throw Down The Mountain III - AmB10-Jan to 11-Jan-2015158931NoNo
Sun King presents Throw Down The Mountain III - AmB10-Jan to 11-Jan-2015260912NoNo
Snake & Lake Partake - presented by Sun KingB13-Dec-2014154884NoNo
Snake & Lake Partake - presented by Sun KingB13-Dec-2014257919NoNo
3rd Annual Chain Hawk OpenB6-Dec to 7-Dec-2014368865NoNo
3rd Annual Chain Hawk OpenB6-Dec to 7-Dec-2014460880NoNo
3rd Annual Chain Hawk OpenB6-Dec to 7-Dec-2014165882NoNo
3rd Annual Chain Hawk OpenB6-Dec to 7-Dec-2014252941NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB22-Nov to 23-Nov-2014180872NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB22-Nov to 23-Nov-2014281864NoNo
DeBary Open presented by discgolfcenter.comB22-Nov to 23-Nov-2014391851NoNo
2014 Coachman Classic - PRO + MM1, MA1, FM1, FW1, FA1B8-Nov to 9-Nov-2014175875NoNo
2014 Coachman Classic - PRO + MM1, MA1, FM1, FW1, FA1B8-Nov to 9-Nov-2014280829NoNo
2014 Coachman Classic - PRO + MM1, MA1, FM1, FW1, FA1B8-Nov to 9-Nov-2014378848NoNo
2014 Coachman Classic - AmC1-Nov to 2-Nov-2014376872NoNo
2014 Coachman Classic - AmC1-Nov to 2-Nov-2014177898NoNo
2014 Coachman Classic - AmC1-Nov to 2-Nov-2014276850NoNo
2014 Nature Coast LuauC18-Oct to 19-Oct-2014254911NoNo
2014 Nature Coast LuauC18-Oct to 19-Oct-2014367831NoNo
2014 Nature Coast LuauC18-Oct to 19-Oct-2014160907NoNo
Sun King/ODGC present Silver Springs ShootoutB13-Sep to 14-Sep-2014180909NoNo
Sun King/ODGC present Silver Springs ShootoutB13-Sep to 14-Sep-2014273899NoNo
Sun King/ODGC present Silver Springs ShootoutB13-Sep to 14-Sep-2014386907NoNo
Daytona Open @ the Club at Pelican BayB12-Jul to 13-Jul-2014260910NoNo
Daytona Open @ the Club at Pelican BayB12-Jul to 13-Jul-2014354969NoNo
Daytona Open @ the Club at Pelican BayB12-Jul to 13-Jul-2014454942NoNo
Daytona Open @ the Club at Pelican BayB12-Jul to 13-Jul-2014156920NoNo
Battle of 441B31-May to 1-Jun-2014257882NoNo
Battle of 441B31-May to 1-Jun-2014379876NoNo
Battle of 441B31-May to 1-Jun-2014164895NoNo
2014 Fun & SunB26-Apr to 27-Apr-2014179925NoNo
2014 Fun & SunB26-Apr to 27-Apr-2014287866NoNo
2014 Fun & SunB26-Apr to 27-Apr-2014380917NoNo
Jacksonville OpenB5-Apr to 6-Apr-2014381932NoNo
Jacksonville OpenB5-Apr to 6-Apr-2014184868NoNo
Jacksonville OpenB5-Apr to 6-Apr-2014274891NoNo
Sun King presents Sunshine State ShootoutB8-Mar to 9-Mar-2014156936NoNo
Sun King presents Sunshine State ShootoutB8-Mar to 9-Mar-2014259868NoNo
Sun King presents Sunshine State ShootoutB8-Mar to 9-Mar-2014365764NoNo
Sun King presents Suncoast Duel in the SunB22-Feb to 23-Feb-2014267895NoNo
Sun King presents Suncoast Duel in the SunB22-Feb to 23-Feb-2014363933NoNo
Sun King presents Suncoast Duel in the SunB22-Feb to 23-Feb-2014165914NoNo
2014 Barnett Park's Disc Golf ChampionshipB8-Feb to 9-Feb-2014163915NoNo
2014 Barnett Park's Disc Golf ChampionshipB8-Feb to 9-Feb-2014260925NoNo
2014 Barnett Park's Disc Golf ChampionshipB8-Feb to 9-Feb-2014360888NoNo
2014 Barnett Park's Disc Golf ChampionshipB8-Feb to 9-Feb-2014464890NoNo
13th Annual SW Florida OpenB25-Jan to 26-Jan-2014163894NoNo
13th Annual SW Florida OpenB25-Jan to 26-Jan-2014259933NoNo
13th Annual SW Florida OpenB25-Jan to 26-Jan-2014366866NoNo
13th Annual SW Florida OpenB25-Jan to 26-Jan-2014466866NoNo
Sun King presents Throw Down the Mountain II - AmsB11-Jan to 12-Jan-2014265895NoNo
Sun King presents Throw Down the Mountain II - AmsB11-Jan to 12-Jan-2014165895NoNo
2nd Annual Chain Hawk Open presented by Sun KingB7-Dec to 8-Dec-2013461927NoNo
2nd Annual Chain Hawk Open presented by Sun KingB7-Dec to 8-Dec-2013172839NoNo
2nd Annual Chain Hawk Open presented by Sun KingB7-Dec to 8-Dec-2013268876NoNo
2nd Annual Chain Hawk Open presented by Sun KingB7-Dec to 8-Dec-2013365882NoNo
2013 Coachman Classic - AmC2-Nov to 3-Nov-2013269893NoNo
2013 Coachman Classic - AmC2-Nov to 3-Nov-2013375889NoNo
2013 Coachman Classic - AmC2-Nov to 3-Nov-2013175889NoNo
Nature Coast LuauB19-Oct to 20-Oct-2013165869NoNo
Nature Coast LuauB19-Oct to 20-Oct-2013259840NoNo
Nature Coast LuauB19-Oct to 20-Oct-2013360922NoNo